Trening Umiejętności Społecznych ( TUS ) – zajęcia grupowe

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, i z innymi zaburzeniami w rozwoju.. Podczas zajęć główny nacisk kładziony będzie na naukę funkcjonowania w grupie i współpracy z innymi dziećmi, jak również rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych w szkole, przedszkolu czy codziennym życiu dziecka. Metodą „krok po kroku” będziemy trenować u dziecka umiejętności społeczne niezbędne w codziennym funkcjonowaniu i kontaktach rówieśniczych: m.in. umiejętność zapoznawania się z innymi dziećmi, rozpoczynania i prowadzenia rozmowy, skrypty zachowań w różnych sytuacjach (np. w sklepie, w autobusie, w restauracji); itp.