Komu pomagam

Pomocą terapeutyczną obejmuję:
– dzieci, młodzież z autyzmem, zespołem Aspergera i z całościowymi zaburzeniami
  w  rozwoju,
– rodziców, dziadków, zdrowe rodzeństwo dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera
  i z  całościowymi zaburzeniami w rozwoju,
– osoby dorosłe z zespołem Aspergera,
– dzieci i młodzież z problemami w zachowaniu i w kontaktach społecznych.

AUTYZM
Jest całościowym uwarunkowanym biologicznie, zaburzeniem rozwojowym, które powoduje trudności w postrzeganiu świata, nauce, porozumiewaniu się i w kontaktach społecznych. Autyzm pojawia się zwykle przed upływem 30-36 miesiąca życia dziecka.

Objawy
Zaburzony kontakt:
• Zaburzenia kontaktu wzrokowego, unikanie go lub jego szybkie przerywanie, wrażenie ze
 dziecko patrzy „przez osobę” a nie na nią.
• Uporczywe zajmowanie się przedmiotami z pominięciem ludzi.
• Izolacja od otoczenia.
• Często brak reakcji na imię.
• Brak poczucia humoru np. nie udaje się rozśmieszyć dziecka poprzez robienie śmiesznych min.
• Brak umiejętności pokazywania palcem tego co chce, posługiwanie się ręką dorosłego.
• Brak chęci do zabaw z innymi dziećmi.

Zaburzenia porozumiewania się.

 • Brak mowy lub opóźniony rozwój języka mówionego, lub też używanie słów bez znaczenia.
 • Brak kompensacji za pomocą gestów i mimiki.
 • Brak zainteresowania komunikacją.
 • Echolalia ( powtarzanie słów, pytań, jak echo za drugą osobą).
 • Trudności z inicjowaniem i podtrzymaniem kontaktu.
 • Sprawianie wrażenia głuchego albo niedosłyszącego.
 • Brak spontanicznej zabawy w udawanie „na niby” i zabaw tematycznych – wirowanie klockami, a nie budowanie wieży,  ustawianie zabawek w szereg.

Zaburzenia zachowania.

 • Dziwne niepokojące zachowanie takie jak: wprawianie w ruch obrotowy przedmiotów, kręcenie się w kółko, bądź  kiwanie się.
 • Stereotypie ruchowe związane z rękami –„ ruchy motylkowe”, stukanie, kręcenie palcami.

Zaburzenia sensoryczne
NADWRAŻLIWOŚĆ – kanały sensoryczne są „ zbyt otwarte” a więc do mózgu przedostaje się zbyt duża ilość bodźców by mógł się z nimi uporać.

NIEDOWRAŻLIWOŚĆ – drogi sensoryczne nie są wystarczająco „ otwarte,” co prowadzi do deprywacji sensorycznej mózgu na skutek zbyt małej ilości docierających do niego bodźców.

BIAŁY SZUM – wadliwe działanie kanałów sensorycznych powoduje, że wytwarzają one własne bodźce, zatem przekaz płynący ze świata zewnętrznego jest zakłócony lub w skrajnych przypadkach niedopuszczalny do mózgu przez szumy powstające w układzie.

Nie ma dwóch identycznych osób z autyzmem, u dziecka mogą wystąpić jedynie niektóre objawy (nie wszystkie), niektóre dzieci cierpiące na autyzm lubią się przytulać, dużo mówią, choć nie zawsze poprawnie i wcale nie mają nasilonych dziwnych zachowań.

ZESPÓŁ ASPERGERA – AS (Asperger Syndromie) jest to zaburzenie, które częściej występuje u chłopców. Przede wszystkim objawem są trudności społeczne. Dzieci te mają zaburzone zachowania niewerbalne takie, jak: nawiązywanie kontaktu wzrokowego, bardzo ograniczona mimika twarzy oraz gestykulacja. Przez to wydają się mocno zdystansowane w stosunku do innych. Często nie potrafią nawiązać spontanicznej, tzw. luźnej rozmowy. Mają olbrzymią trudność w zrozumieniu niektórych zasad społecznych.

Wśród najbardziej charakterystycznych cech, jakie związane są z zespołem Aspergera można wymienić:

 • Trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych.
 • Problemy w komunikacji słownej i pozawerbalnej.
 • Trudności w nabywaniu umiejętności poznawczych.
 • Problemy w koordynacji ruchowej (niezgrabność ruchowa).
 • Zaburzenia sensoryczne.

Zachowania wskazujące, że dziecko ma objawy zespołu Aspergera

 • Problemy z dostosowaniem swoich reakcji i zachowań do określonych sytuacji oraz kontekstów społecznych.
 • Opór wobec zewnętrznych oddziaływań wychowawczych.
 • Brak poczucia potrzeby dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, emocjami i informacjami.
 • Nietypowy język, przypominający mowę profesorską w krzywym zwierciadle, dzieci z zespołem Aspergera niewłaściwie intonują wyrazy, mają problemy z zaimkami, nadużywają niektórych zasłyszanych słów, nie do końca rozumiejąc ich znaczenie,
 • Jąkanie się, mówienie zbyt szybko, połykanie głosek.
 • Specyficzne zachowanie, odstające od normy.
 • Częste wybuchy gniewu, agresji i frustracji w odpowiedzi na brak zrozumienia ze strony otoczenia.
 • Odstawanie pod różnymi względami od rówieśników.
 • Naiwność.
 • Kłopoty z adaptacją w grupie.
 • Problemy z realizacją wytyczonych zadań i celów.
 • Hiperaktywność.
 • Trudności z koncentracją.
 • Zainteresowanie tylko jedną, wąską dziedziną nauki.
 • Ekscentryczność.
 • Kolekcjomania.
 • Fenomenalna pamięć.
 • Duże zdolności do nauki, w sensie mechanicznym, dziecko potrafi powtórzyć to, czego się nauczyło, ale niekoniecznie to rozumie.
 • Małe umiejętności w rozwiązywaniu problemów.
 • Niska samoocena.
 • Zła tolerancja porażek.
 • Krytyka wobec siebie.
 • Częste odczuwanie lęku, urazy i zdenerwowania.
 • Trudności w uświadamianiu sobie własnych emocji.
 • Trudności w wyrażaniu emocji.
 • Słaba koordynacja ruchowa.
 • Niskie umiejętności manualne.
 • Nadczynność psychoruchowe, tzw. „ADHD”.
 • Specyficzne reagowanie na bodźce zmysłowe.
 • Strach przed głośnymi, intensywnymi dźwiękami.
 • Nadwrażliwość.
 • Obniżony próg bólu.
 • Skłonności do popadania w konflikty.

Osoby dotknięte zespołem Aspergera otoczone właściwą opieką mogą stać się znaczącymi specjalistami w swojej dziedzinie. Konieczne jest jednak stałe podnoszenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat zespołu Aspergera. Wtedy ich odmienność sensoryczna i intelektualna będzie wzbogacać społeczeństwo, bo mają zadatki na geniuszy, trzeba ich tylko obudzić, a to jest zdecydowanie największym wyzwaniem.

Całościowe zaburzenie rozwoju.

Kategoria diagnostyczna obejmująca zaburzenia rozpoczynające się od dzieciństwa, charakteryzują się trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych, często także nietypowym zachowaniem i słabością fizyczną.

W przypadku, gdy osoba nie spełnia wszystkich kryteriów dla któregoś z pozostałych, ale wykazuje charakterystyczne objawy takie jak: poważne trudności w kontaktach społecznych i komunikacji, charakterystyczne zachowania, rozpoznaje się jako Całościowe Zaburzenie Rozwoju  ( CZR),  niezdiagnozowane inaczej.

Trudności w zachowaniu  osób z autyzmem, zespołem Aspergera, dzieci niepełnosprawnych, czy nawet dzieci zdrowych potrzebuje nie tylko pomocy w nabyciu nowych rodzajów zachowań, lecz również musi oduczyć się takich postaw, które świadczą o nieprzystosowaniu, jak choćby okazywanie złości w chwilach frustracji, lęków, agresji czy destrukcji. Zanim zastosuje się jakąkolwiek technikę zmierzającą do wyeliminowania wszelkich trudnych i zakłócających zachowań, należy ustalić, co dziecko chce swoim zachowaniem osiągnąć. Prawdopodobnie istnieją dwie przyczyny takiego postępowania.

Po pierwsze – dziecko próbuje uniknąć wykonania zadania.

Po drugie – może w ten sposób starać się zwrócić na siebie większą uwagę dorosłego.


U dzieci mających zaburzenia w rozwoju, najczęściej występują następujące problemy z zachowaniem:

 1.  Samouszkodzenia, tzw.: autoagresja np. gryzienie rąk lub uderzanie głową.
 2. Agresja, np. uderzanie innych lub plucie na nich, gryzienie.
 3. Demonstracje, jak rzucanie przedmiotami, wrzaski lub odchodzenie od stołu.
 4. Uparte powtarzanie np. uporczywe branie przedmiotów do ust, niekończące się powtarzanie pytań.
 5. Niedostatki zachowania, jak impulsywność, nieumiejętność rozpoznawania czynności unikanie kontaktu fizycznego, krótki okres uwagi i niezdolności do akceptacji zmian czynności rutynowych.
 6. Lęki.
 7. Zachowania destrukcyjne – niszczenie różnych przedmiotów.
 8. Piski, krzyki, płacz – werbalne odmowy na prośbę o spełnienie prostego zadania.
 9. Brak inicjatywy, dziecko pasywnie czeka na podpowiedzi.
 10. Zachowania stereotypowe.

Bibliografia:

 • Attwood T.: Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik,  Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2013.
 • Barnett K., Błysk. Opowieść o wychowaniu, geniuszy i autyzmie, Wydawnictwo Bukowy Las,Wrocław2014.
 • Komender J., Jagielska G., Bryńska A., Autyzm i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.